Alumni List

2010 Jr-Shiung Du (杜之雄)
2006 Kun-Lung Wen (溫坤龍), Tsung-Ping Chung (鐘宗彬), Po-Chen Liu (劉百振),
Tsun-Sheng Mao (毛存聖), Chao-Yuan Soong (宋朝源)
2004 Yi-Jen Chen (陳怡仁), Tsai-Chun Hsieh (謝才俊)
2002 Wen-Jui Chen (陳文瑞), Kuo-Kuan Tseng (曾國坤)